Skip to content

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – ALGEMEEN

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de volledige overeenkomst tussen VOLCKAERTS Interieur Bouw (hierna VOLCKAERTS) en de klant, met betrekking tot het geheel van de aan of door VOLCKAERTS gevraagde en toevertrouwde werken. Deze voorwaarden worden geacht onherroepelijk aanvaard te zijn bij de ondertekening door de klant van de bestelbon, offerte of overeenkomst, ongeacht welke eerdere correspondentie en ongeacht enige andere voorwaarden of enige documenten of formulieren van welke aard ook vanwege de klant.

Elke afwijking aan onderhavige voorwaarden dient verplicht schriftelijk te gebeuren.

1.2. Bij opdrachten waarbij administratieve vergunningen te pas komen, draagt VOLCKAERTS geen enkele verantwoordelijkheid wat de administratieve vergunningen betreft. Eventuele daaruit voortvloeiende schade en boetes vallen integraal ten laste van de klant.

1.3. Onze offertes zijn 30 dagen geldig.

Artikel 2 – OFFERTEN EN BEVESTIGINGEN

2.1. Alle offertes zijn, tenzij anders vermeld, vrijblijvend.

2.2. De  klant wordt verondersteld akkoord te gaan met de inhoud van de bevestiging van VOLCKAERTS, indien hij niet binnen de vier dagen schriftelijk zijn eventuele opmerkingen aan VOLCKAERTS heeft overgemaakt. Elke wijziging, toevoeging of weglating met betrekking tot de werkzaamheden zoals omschreven in de bestelbon/offerte/overeenkomst, moet het voorwerp uitmaken van een door beide partijen ondertekend aanhangsel bij de bestelbon/offerte/overeenkomst. Bij ontstentenis daarvan, zal er steeds en onherroepelijk van worden uitgegaan dat deze werken conform de verbale instructies van de klant werden uitgevoerd.

2.3. De door VOLCKAERTS gehanteerde prijzen, zoals opgegeven in de offertes, hetzij als eenheidsprijzen of als forfaitaire prijzen, werden vastgelegd op basis van de tarieven, officiële koersen, wedden en sociale lasten geldig op de datum van de opstelling van de offerte. Indien deze wijzigingen ondergaan, behoudt VOLCKAERTS zich het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen zonder hiervoor het voorafgaandelijk akkoord van de klant nodig te hebben, en dit met een maximum van 15%.

VOLCKAERTS heeft het recht om te allen tijde de prijzen aan te passen om een stijging van haar eigen kosten te compenseren door onder andere volgende, niet-limitatief, opgesomde gevallen: (i) een prijsstijging van de grondstoffen, goederen of diensten nodig om de goederen te produceren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot een stijging van de personeelslasten; (ii) verandering in type, ontwerp, kwaliteit, verpakkings-, verzendings- en leveringswijzen of andere specificaties met betrekking tot de goederen in de offerte of de order; (iii) verzoeken om overwerk; (iv) volumetekorten; (v) onverwachte gebeurtenissen waarover wij  redelijkerwijs geen controle hebben en die de uitvoering van de overeenkomst  bemoeilijken.

2.4. Is niet in de prijs inbegrepen: het herstellen van bij de opmeting niet zichtbare of aan het oog onttrokken gebreken, zoals vochtbronnen in muren, lekken, rot pleisterwerk, enz…., tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen. Indien het verwijderen van bestaande vloerbekledingen in de prijs begrepen is, behelst dit niet onvoorziene problemen in de ondergrond, zijnde afbrokkelende chape of oude egalisatie, los zittende tegels of andere verborgen gebreken. De werken om de ondergrond opnieuw in orde te brengen zullen als meerwerk worden beschouwd.

2.5. Eventuele afbraakwerken en stortkosten zijn niet inbegrepen in deze offerte, tenzij anders vermeld. Indien VOLCKAERTS deze werken wel dient uit te voeren, kan hiervoor een offerte opgemaakt worden op aanvraag.

2.6. Werken in regie worden uitgevoerd aan 65 euro/man/uur exclusief btw. De regie-uren worden berekend op een minimum van 4u per werknemer/arbeider. De klant ziet er op toe dat werken die worden uitgevoerd in regie correct worden aangerekend. De werktijden worden berekend vanaf het vertrek te Aarschot en tot aankomst na de werken op de maatschappelijke zetel te Aarschot. De klant kan nooit aanspraak maken op enige vermindering van de gepresteerde regie-uren.

Artikel 3 – LEVERINGEN, RISICO’S EN EIGENDOMSVOORBEHOUD

3.1. De goederen worden op risico van VOLCKAERTS op de werf gebracht. De klant zorgt voor een zorgvuldige opslag en beveiliging van de op de werf geleverde goederen. Nutteloze verplaatsingskosten en te lange wachttijden (meer dan 15 minuten) zullen worden aangerekend.

3.2. Na plaatsing van de goederen gaat het risico over op de klant. Indien de overeenkomst aangegaan werd onder de Wet Breyne, zal het risico naar de bepalingen van de artikelen 1788 en 1789 BW pas overgaan bij de voorlopige oplevering van de werken of, indien het een appartement betreft, bij de voorlopige oplevering van de gedeelten voor privatief gebruik. De niet geïncorporeerde goederen blijven eigendom van de aannemer zolang de factuur m.b.t. deze goederen niet werd betaald (zie verder onder 3.5.).

3.3. De uitvoering van de werken dient te gebeuren volgens de regels van het goed vakmanschap. Deze worden gespecifieerd in de eigenlijke overeenkomst of in het lastenboek of bij gebreke hieraan in de technische voorschriften van het WTCB. De klant aanvaardt deze uitvoeringsregels.

3.4. Met de eigenlijke plaatsing van vast meubilair, binnendeuren, algemene schrijnwerken, mag pas worden begonnen op het ogenblik dat de ontwerper en VOLCKAERTS, na gezamenlijk overleg, oordelen dat de plaatsingsvoorwaarden gunstig zijn, d.w.z. in een droog en gesloten gebouw, met een temperatuur begrepen tussen 15 en 25°C en een relatieve vochtigheid tussen 40 en 70% R.V. Indien deze voorwaarden niet voldaan zijn, kan VOLCKAERTS niet aansprakelijk geacht worden voor eventuele vervorming, scheurvorming of gebreken aan de geplaatste materialen.

3.5. De geleverde goederen blijven zelfs bij verwerking, vermenging of incorporatie eigendom van VOLCKAERTS en dit tot de volledige betaling van de koopprijs, zowel in hoofdsom, interesten als kosten. Het is de klant verboden om de geleverde goederen door te verkopen, deze in pand te geven of de vordering erop te cederen vooraleer de koopprijs volledig is betaald.

Indien de overeenkomst aangegaan werd onder de Wet Breyne, wordt de klant eigenaar van het op te trekken gebouw naarmate de materialen worden verwerkt en in de grond of het in aanbouw zijnde gebouw worden opgenomen.

Bij laattijdige betaling heeft VOLCKAERTS het recht de geleverde materialen en goederen te komen terughalen. Het eventuele faillissement van de klant doet geen afbreuk aan het recht tot terugvordering.

Partijen verklaren zich akkoord om dit beding te aanzien als een schriftelijke clausule zoals vereist in art. art. XX.194 WER.

Artikel 4 – AANVAARDING EN KLACHTEN

4.1. De waarborg van VOLCKAERTS beperkt zich tot de waarborg die VOLCKAERTS zelf kan bekomen bij haar leveranciers. De goederen mogen echter niet verwerkt of behandeld zijn. In iedere veronderstelling beperkt de waarborg zich tot het vervangen van defecte stukken. De vervoerskosten en werkuren zijn ten laste van de klant. Voor geen enkele reden kan van VOLCKAERTS een terugbetaling, uitkering of schadevergoeding gevorderd worden.

4.2. In geen enkel geval is VOLCKAERTS aansprakelijk voor gebreken, van welke aard ook, aan de door VOLCKAERTS, haar onderaannemers of aangestelden geleverde goederen en materialen.

4.3. Klachten i.v.m. verborgen gebreken moeten onmiddellijk na de ontdekking worden meegedeeld.

4.4. Klachten over de geleverde goederen of uitgevoerde werken kunnen niet aanvaard worden wanneer zij niet schriftelijk en onder aangetekende zending bij VOLCKAERTS toekomen uiterlijk binnen de acht dagen na datum van levering.

4.5. Te late levering of te late uitvoering van de werken kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding.

4.6. Het indienen van klachten geeft de klant niet het recht de betaling op te schorten.

4.7. VOLCKAERTS aanvaardt geen enkele schadeclaim met betrekking tot waterschade of gelijk welke schade onder invloed van weersomstandigheden, ook al is dit anders geformuleerd in het lastenboek. Eventueel door VOLCKAERTS  aangebrachte afschermingen zijn geen garantie voor vrijwaring voor mogelijke schade.

Artikel 5 – LEVERINGSTERMIJNEN

5.1. De leveringstermijnen worden enkel en bij wijze van inlichting verstrekt en binden VOLCKAERTS niet. Vertraging in levering geeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.

5.2. Zelfs in geval een vaste leveringstermijn werd overeengekomen, kan VOLCKAERTS niet aansprakelijk gesteld worden wegens overschrijding van de leveringstermijn, indien deze overschrijding te wijten is aan overmacht of gelijk welke oorzaak buiten de controle van VOLCKAERTS.

5.3. De klant dient ervoor te zorgen dat de werken onmiddellijk kunnen worden aangevat. Bij gebreke daaraan, zullen de rechtstreekse en onrechtstreekse kosten welke voortvloeien uit het tijdsverlies ten lasten van de klant worden gelegd, zonder voorafgaande ingebrekestelling. De werf dient door de klant in het voordeel van VOLCKAERTS gratis voorzien te worden van elektriciteit en water.

5.4. Indien geen oplevering werd voorzien, zal de levering van de goederen of materialen of de uitvoering van het werk zelf, zonder protest bij aangetekend schrijven vanwege de klant binnen de 48 uren vanaf de levering of uitvoering, gelden als definitieve en onherroepelijke aanvaarding van de geleverde goederen of uitgevoerde werken, zowel wat de zichtbare als de verborgen gebreken betreft.

Artikel 6 – BETALINGEN

6.1. Alle facturen zijn betaalbaar volgens betalingstermijnen op de factuur of offerte vermeld. Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijven zij eigendom van de verkoper (zie verder artikel 3.5.)

6.2. Bij gebreke aan betaling van de factuur uiterlijk 8 dagen na de vervaldag, is van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, vanaf de factuurdatum een verwijlsintrest verschuldigd aan de intrestvoet zoals bepaald in art. 5 van de Wet Betalingsachterstand Handelstransacties van 02 augustus 2002, met een minimum van 8 % per jaar. Dezelfde intrestvoet wordt aangerekend t.a.v. particulieren.

6.3. Bij gebreke aan betaling van de factuur uiterlijk 8 dagen na de vervaldag, is van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, en naast de bovenvermelde verwijlsintrest, een vergoeding verschuldigd van 10% (met een minimum van 150 euro) op de verschuldigde hoofdsom, ter dekking van de buitengerechtelijke invorderingskosten veroorzaakt door niet-betaling, onverminderd het recht van VOLCKAERTS om een vergoeding te vorderen voor de gerechtelijke invorderingskosten veroorzaakt door de niet-betaling en onverminderd het recht van VOLCKAERTS om een vergoeding te vorderen voor andere schadeposten die niet louter veroorzaakt zijn door niet-betaling. Indien VOLCKAERTS om enige reden een (terug)betaling verschuldigd is aan de klant, gelden dezelfde intrestvoet en schadevergoeding lastens haar, indien deze terugbetaling niet tijdig (uiterlijk 8 dagen na de ingebrekestelling door de klant) wordt uitgevoerd.

6.4. De BTW en alle andere belastingen, taksen, heffingen of kosten zijn steeds ten laste tot de klant.

Artikel 7 – VERBREKING

7.1. Verbreking van deze overeenkomst (o.a. annulering) geeft de niet-verbrekende partij recht op een forfaitaire verbrekingsvergoeding van 30% op de overeengekomen totaalprijs. Indien de overeenkomst maatwerk en/of aangepaste goederen omvatten, geeft de verbreking ervan de niet-verbrekende partij recht op verbrekingsvergoeding van 80% van de overeengekomen totaalprijs.

7.2. Dit verbrekingsbeding is evenwel niet meer van toepassing van zodra de bestelde goederen werden afgewerkt/geproduceerd. In dat geval moet de overeenkomst hoe dan ook verder uitgevoerd worden.

7.3. In geval van bewezen overmacht in de zin van artt. 1147-1148 B.W. zijn betrokken partijen ontslagen van het betalen van een verbrekingsvergoeding.

7.4. Geleverde goederen worden niet teruggenomen of geruild.

Artikel 8 – GESCHILLEN

8.1. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.

8.2. In geval van geschillen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Leuven bevoegd, en de Vrederechter van het eerste kanton te Leuven; enkel het Belgische recht is toepasselijk.